МАТЕМАТИК, ГАДААД ХЭЛНИЙ ГҮНЗГИЙРҮҮЛСЭН СУРГАЛТТАЙ
АТЛАНТА БҮРЭН ДУНД СУРГУУЛЬ

Сургалтын чиглэл

Англи хэл

Гүнзгийрүүлсэн сургалт
/Долоо хоногт 8-10 цаг/

Хятад хэл

Гүнзгийрүүлсэн сургалт
/Долоо хоногт 8-10 цаг/

Математик

Гүнзгийрүүлсэн сургалт
/Долоо хоногт 8-10 цаг/