МАТЕМАТИК, ГАДААД ХЭЛНИЙ ГҮНЗГИЙРҮҮЛСЭН СУРГАЛТТАЙ
АТЛАНТА БҮРЭН ДУНД СУРГУУЛЬ

Сургалтын орчин

Өнгөрсөн хугацаанд манай хамт олон сургалт явуулах анги, кабинетыг шаардлагын хэмжээнд тохижуулж, сургалтын орчныг бүрдүүлсэн.
• Сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр бүрэн хангагдсан. Гүнзгийрүүлсэн сургалтын нэмэлт сурах бичиг, гарын авлагаар бүрэн хангагдсан.
• Хичээлээс гадуурх ажлыг жилээр төлөвлөн хүүхдийн авьяас чадварыг нээн илрүүлэх, хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх зорилгоор олон төрлийн ажлыг зохион байгуулж байна.